Výcvik vodičov

Výcvik vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku.

Výučba teórie zahŕňa výučbu pravidiel cestnej premávky, výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy, výučbu základov konštrukcie vozidiel a ich údržby.

Praktický výcvik vodičského kurzu zahŕňa výcvik vo vedení vozidla, konštrukciu a údržbu vozidla.

Pred začatím výcviku vo vedení vozidla musí byť žiadateľ o vodičské oprávnenie oboznámený s teóriou vedenia vozidla. Praktický výcvik časovo a obsahovo nadväzuje na teoretickú výučbu.

Výcvik vodičov možno ukončiť, ak žiadateľ absolvoval predpísaný počet hodín výučby teórie a praktického výcviku pre príslušnú skupinu vodičského oprávnenia alebo vyššieho počtu ním dohodnutých hodín, najneskoršie však do jedného kalendárneho roka od začatia výcviku.


Výcvik skupiny A, A1 sa skladá z:

  • 32 hodín - Teoretická výučba
  • 18 hodín - Praktická výučba


Výcvik skupiny B sa skladá z:

  • 35 hodín - Teoretická výučba
  • 41 hodín - Praktická výučba

 
Výcvik skupiny A+B sa skladá z:

  • 39 hodín - Teoretická výučba
  • 59 hodín - Praktická výučba


Výcvik skupiny RB/C sa skladá z:

  • 51 hodín - Teoretická výučba
  • 67 hodín - Praktická výučba


Výcvik skupiny RC/E sa skladá z:

  • 16 hodín - Teoretická výučba
  • 13 hodín - Praktická výučba

Jedna výcviková hodina trvá 45 minút. Naraz absolvujete dve výcvikové hodiny.